Regulamin

Regulamin portalu internetowego SprawdzonyAgent

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Usługodawca – „Głodzik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Książęca 17/15, 00-498 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa ul. Czerniakowska 100A, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000569912, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 7010499795 oraz REGON 362211067, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł. Dane kontaktowe Usługodawcy: adres poczty elektronicznej (email): kontakt@sprawdzonyagent.pl , formularz kontaktowy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu;
Portal – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Usługodawcę pod domeną www.sprawdzonyagent.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;
Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;
Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Portalu lub w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego;
Agent – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Portalu i korzysta z Portalu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą związaną z pośrednictwem obrotu nieruchomościami;
Klient – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Portalu i korzysta z Portalu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;
Profil – miejsce w Portalu dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Portalu, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane; Profil nie obejmuje Karty Agenta.
Rejestracja – proces rejestracji w Portalu;
Własne Treści – dane wprowadzane do Portalu przez Użytkowników.
Karta Agenta – informacja wyświetlana w Portalu przez Usługodawcę, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Agenta, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Usługodawcę albo Użytkownika Portalu, w tym Agenta. Karta Agenta może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w którym Agent prowadzi swoją działalność gospodarczą, w szczególności swoje biuro pośrednika nieruchomości.

§2 [Informacje ogólne]

 1. Portal stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych z pośrednictwem nieruchomości, oraz osób poszukujących pośrednika nieruchomości w celu wynajmu, sprzedaży lub kupna nieruchomości. Jednakże Usługodawca w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Portalu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Portal stanowi wyłączną własność Usługodawca, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Portalu pod adresem www.sprawdzonyagent.pl/kontakt/, przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Usługodawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Portalu.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Usługodawcą została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne dla Klientów. Korzystanie z Portalu przez Agentów jest bezpłatne, chyba, że Agent zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne.
 6. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
 7. Logo i nazwa Portalu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Usługodawcy; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Usługodawcy, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Usługodawcę, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Portalu, jako całości, przysługują wyłącznie Usługodawcy lub innym podmiotom, od których Usługodawca uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Portalu, a także wyglądu Portalu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Usługodawcy lub osób trzecich.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Usługodawca lub osób trzecich.

§3 [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • w celu dokonania Rejestracji w Portalu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
  • Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 2. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Portalu materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Usługodawca o przypadkach umieszczenia w Portalu treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Portalu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Usługodawcy zlokalizowanie umiejscowienia w Portalu bezprawnych danych.

Rozdział II
Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, USŁUGI

§4 [Zawarcie umowy o korzystanie z Portalu – Rejestracja]

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Portalu, dostępnych dla Klientów nieodpłatnie a dla Agentów odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
 3. Użytkownik będący konsumentem, w szczególności Klient, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Portalu, w tym udostępnianiu zasobów Portalu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen, umieszczania w Portalu i modyfikowania swoich danych, korzystania z usługi umawiania spotkań z Agentem online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawca umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Regulaminu)
 4. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu, zobowiązany jest podać adres e-mail oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Portalu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „ZAREJESTRUJ SIĘ” w formularzu rejestracyjnym.

§5 [Usługi dostępne dla Klientów]

 1. Każdy Klient, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Portalu przy pomocy loginu (adres e-mail podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z następujących usług:
  • przeglądanie udostępnionych przez Usługodawcę w Portalu danych,
  • dodawanie komentarzy do wybranych przez Usługodawcę danych zgromadzonych w Portalu, przy czym jeżeli komentarz dotyczy usług świadczonych przez danego Agenta, Klient jest uprawniony dodać komentarz wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Agenta.
 2. Ocenianie jakości usług świadczonych przez Agentów, przy czym jeżeli ocena dotyczy usług świadczonych przez danego Agenta, Klient jest uprawniony dokonać oceny wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Agenta, umieszczanie w ramach Profilu, usuwanie i zmienianie danych dotyczących Klienta.
 3. Klient, o którym mowa jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania spotkań online u Agentów , którzy są objęci tą usługą w ramach Portalu (na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Klientowi umówienie się na wizytę w określonej dacie u danego Agenta. Klient, aby skorzystać z usługi umawiania spotkań online powinien:
  • odwiedzić na witrynie Portalu podstronę, na której prezentowane są dane Agenta, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Klient,
  • wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Agenta,
  • wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię i nazwisko Klienta; numer telefonu komórkowego Klienta; adres e-mail Klienta; wskazanie usługi jakiej poszukuje; wskazanie obszaru, na którym nieruchomość chce kupić, sprzedać lub wynająć). Klient wyraża swą zgodę na przekazanie przez Usługodawcę powyższych danych Agentowi, który został wybrany przez Klienta.
 4. W ciągu xx minut na numer telefonu komórkowego Klienta zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem potrzebnym do potwierdzenia dyspozycji umówienia spotkania z Agentem.

§ 6 [Usługi dostępne dla Agentów]

 1. Każdy Agent może utworzyć swój Profil i wprowadzić informacje o sobie lub potwierdzić informacje już w nim zawarte. Informacje te wraz ze zdjęciem będą zawarte w ogólnodostępnej Karcie Agenta. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Portalu.
 2. Na Portalu Agent otrzymuje możliwości uprawniające do:
  • dodawania i edycji informacji o sobie;
  • dodania lub zmiany swojego zdjęcia;
  • weryfikowania opinii wystawionych przez Użytkowników;
  • odpowiadania na przesłane przez użytkowników zapytania;
  • umawiania i potwierdzania spotkań z Użytkownikami.
 3. Agent może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Portalu, Agent wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Agenta.
 4. Zamieszczając zdjęcie na Portalu Agent udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Agenta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 5. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Agenta, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§7 [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji w Portalu]

 1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Portalu może umieszczać w Portalu komentarze do treści zamieszczonych w Portalu w sposób określony w ust. 2
 2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres e-mail na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Usługodawca przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Portalu. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykorzystywany jest przez Usługodawcę wyłącznie do przesłania wiadomości e-mail z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Portalu.
 3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Portalu komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Agenta wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Agenta.
 4. Użytkownik może, podczas umieszczania komentarza w Portalu, zapisać się do newslettera przygotowywanego i wysyłanego przez Usługodawcę drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie, w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną wspomniany newsletter, mający charakter informacji handlowej.

§8 [Własne Treści]

 1. Umieszczając w Portalu Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Portalu, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Usługodawcy licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
 2. Umieszczając w Portalu Własne Treści Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
  • korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Portalu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Usługodawcę;
  • dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Portalu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Portalu.
 4. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Portalu są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, w sposób określony w §3 ust. 5.
 5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Portalu, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Agenta, Usługodawca dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Portalu sporne treści, Usługodawca prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Portalu rzeczywiście korzystał z usług Agenta, którego dotyczy zamieszczona w Portalu treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Usługodawcę objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

Rozdział IV
Rozwiązanie umowy

§9 [Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu]

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili.
 2. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
 3. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Usługodawcę lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Rozdział V
Reklamacje

§10 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w §2 ust. 3 lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 1.
 3. Usługodawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę w formie wiadomości email.
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

§11 [Zmiany Regulaminu]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
 2. Wobec Użytkowników będących Agentami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Portalu (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.
 3. Wobec Użytkowników niebędących Agentami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku:
  • wejścia i korzystania z portalu;
  • dodawania przez ww. Użytkownika opinii o Agencie.
 4. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Portalu, w zakładce regulamin, Usługodawca informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u SprawdzonyAgent oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych do Użytkowników, w tym Agentów, którzy udostępnili Usługodawcy swoje adresy e-mail w celu kontaktowania się z nimi.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§14 [Dostępność treści Regulaminu]

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.sprawdzonyagent.plregulamin/, a także w siedzibie Usługodawcy.
 2. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych.
 3. Użytkownik może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Usługodawcę pod numerem telefonu +48 xxx xxx xxx oraz drogą mailową, pisząc na adres kontakt@sprawdzonyagent.pl.

§15 [Prawo i właściwość sądu]

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
 3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności Użytkowników.

Rejestr zmian

Brak


Korzystanie z Portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Opinie wyrażone w Portalu SprawdzonyAgent.pl są własnością ich autorów.